Prognoza wyników finansowych na 2019 rok

Raport bieżący 16/2019 z 20.05.2019 r. godz. 18.05

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Spółki na rok 2019. Prognoza za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku obejmuje: przychody ze sprzedaży ATM S.A. na poziomie 148 mln zł oraz zysk EBITDA na poziomie 58,5 mln zł. Powyższe wartości zaprezentowane zostały przy założeniu pominięcia wpływu wdrożenia MSSF 16 „Leasing” na wyniki Spółki, tj. dla zachowania porównywalności z wynikami publikowanymi przez Spółkę za okresy zakończone przed 1 stycznia 2019 roku. Szczegółowa definicja zysku EBITDA zaprezentowana została w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Emitenta” stanowiącym część Raportu Rocznego Spółki za 2018 rok opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Kluczowe założenia do powyższej prognozy wyników Spółki są następujące:

  • punktem wyjścia do prognozy są zrealizowane przez Spółkę wyniki w pierwszym kwartale 2019 roku, które zostały opublikowane w ramach raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku;
  • przychody ze sprzedaży zostały zaprognozowane na bazie aktualnego poziomu przychodów o charakterze abonamentowym, po uwzględnieniu podpisanych, lecz niefakturowanych jeszcze kontraktów i modyfikacji kontraktów z klientami oraz planowanych w dalszej części roku sprzedaży i modyfikacji kontraktów z klientami o wysokim prawdopodobieństwie realizacji;
  • poziom kosztów operacyjnych został szczegółowo zaprognozowany w oparciu o założenia budżetowe Spółki, z uwzględnieniem aktualnego poziomu zaawansowania inicjatyw zwiększających efektywność kosztową Spółki oraz planowanych kierunków rozwoju sprzedaży.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu