Plan podziału Emitenta wraz ze sprawozdaniem Zarządu

Raport bieżący 17/2011 z 28.11.2011 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku z §5 ust. 1 pkt 15 oraz §21 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.), informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta przyjął:

1) plan podziału,
2) pisemne sprawozdanie zarządu,

których treść przekazujemy w załączeniu.

Pozostałe dokumenty dotyczące podziału wymagane przepisami prawa Emitent przekaże do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich sporządzeniu.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu