Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Raport bieżący 17/2018 z 08.06.2018 r. godz. 17.17

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu otrzymany w dniu dzisiejszym wniosek od AAW III Sp. z o.o. (dalej: „AAW III”).

Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
– Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2017 r.,
– Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2017 dokonana przez Radę Nadzorczą;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017;
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017;
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki;
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy i użycia kapitału rezerwowego i zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pierwotnego porządku obrad dodany został na wniosek AAW III punkt 11.: „Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy i użycia kapitału rezerwowego i zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy”.

W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się również zawarty w ww. wniosku projekt uchwały.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu