Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 18/2018 z 11.06.2018 r. godz. 13.17

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że na podstawie § 15 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała w dniu dzisiejszym wyboru podmiotu do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych ATM S.A. za 2018 i 2019 rok. Wybranym podmiotem jest spółka KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ogłoszoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3546.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na dwa lata. Emitent nie korzystał wcześniej z usług firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w zakresie przeglądów oraz badań sprawozdań finansowych.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, jak również po przeprowadzeniu przez Zarząd Spółki postępowania zgodnie z „Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych obowiązującej w ATM S.A” oraz był zgodny z rekomendacją Komitetu Audytu RN ATM S.A.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu