Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Raport bieżący 20/2019 z 05.06.2019 r. godz. 15.26

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu otrzymany w dniu dzisiejszym wniosek od AAW III Sp. z o.o. (dalej: „AAW III”).
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 
 4. Przyjęcie porządku obrad; 
 5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 r.,
  – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą; 
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018; 
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; 
 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018;,
 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018; 
 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki;
 11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
 12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej wspólnej kadencji;
 13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego;
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pierwotnego porządku obrad dodany został na wniosek AAW III punkt 13.: „Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego”.

W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się również zawarty w ww. wniosku projekt uchwały.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu