Wniosek Akcjonariuszy dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

Raport bieżący 21/2020 z 13.07.2020 r. godz. 14.07

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariuszy: MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, AAW III Sp. z o.o. oraz AAW X Sp. z o.o. dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wniosek złożony został na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 91 ust. 4, 5 i 10 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W załączonym do niniejszego raportu pliku znajduje się skan wyżej wymienionego wniosku.

O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu