Przebieg III części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 22/2012 z 20.04.2012 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie w załączeniu przedstawia uchwałę w sprawie podziału Spółki poprzez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę pod firmą: ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie, która została podjęta w III części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 kwietnia 2012 r.

W głosowaniu nad wnioskiem brało udział 20 776 868 akcji, co stanowi 57,17% kapitału zakładowego Spółki, oddano 20 776 868 ważnych głosów, w tym za wnioskiem oddano 17 476 868 głosów, głosów przeciw nie było, 3 300 000 głosów wstrzymało się od głosowania.

Jednocześnie nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia żadnych sprzeciwów.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu