Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Raport bieżący 22/2019 z 13.06.2019 r. godz. 10.11

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie par. 2 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lutego 2019 roku, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

podpisy:
Daniel Szcześniewski — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu