Zarejestrowanie uchwały podziałowej i złożenie wniosku o ustalenie dnia referencyjnego

Raport bieżący 26/2012 z 26.04.2012 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu uchwały o podziale ATM do KRS, co oznacza, że podział Spółki stał się skuteczny.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że został złożony do KDPW wniosek o ustalenie Dnia Referencyjnego na 16 maja 2012 roku.

Ponadto Zarząd ATM S.A. informuje, że w wyniku podziału nastąpiło przeniesienie (wydzielenie) do ATM Systemy Informatyczne S.A. aktywów Spółki, które zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 roku, wynosiły 35 759 tys. złotych. W skład aktywów zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą przede wszystkim udziały w spółkach ATM Software, Impulsy, Sputnik Software.

Wartość wydzielonych aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych ATM S.A., w związku z czym stanowią aktywa o znacznej wartości.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie internetowej ATM Systemy Informatyczne (www.atm-si.com.pl) został opublikowany komunikat aktualizacyjny do Prospektu emisyjnego zawierający aktualizację przewidywanych terminów Oferty.

III / IV tydzień kwietnia 2012 r. (dzień D)
Złożenie do KDPW wniosków o:
1. Złożenie wniosku o zawarcie umowy typu Emitent
2. Złożenie przez ATM SI S.A. do KDPW wniosku o rejestrację Akcji serii A, B, C, D Emitenta w KDPW
3. Złożenie wniosku o wyznaczenie dnia referencyjnego na 16 maja 2012

25 kwietnia 2012 r.
Rejestracja sądowa podziału, w tym rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii D

IV tydzień kwietnia 2012 r.
Złożenie przez ATM SI S.A. do KDPW wniosku o rejestrację Akcji serii A, B, C, D Emitenta w KDPW

11 maja 2012
Ostatni dzień notowania akcji ATM S.A. oznaczonych jako uprawniające do objęcia Akcji Oferowanych

11 maja 2012 (po zakończeniu notowań na GPW)
Ustalenie kursu odniesienia dla akcji ATM S.A.

16 maja 2012 (Dzień R)
Dzień Referencyjny
Aby posiadać na swoim rachunku inwestycyjnym w Dniu Referencyjnym akcje spółki ATM S.A. (uprawniające do otrzymania akcji spółki Emitenta) Inwestor powinien dokonać kupna akcji spółki ATM S.A. na trzy sesje giełdowe przed Dniem Referencyjnym

Dzień R+7
Przydział Akcji Oferowanych za pośrednictwem KDPW. Rejestracja Akcji Oferowanych na kontach uczestników KDPW

Dzień R+14
Pierwsze notowanie akcji Spółki

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Wiceprezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu