Szacunkowe wyniki finansowe ATM S.A. za I półrocze 2020 roku

Raport bieżący nr 28/2020 z 24.08.2020 r. godz. 16.39

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2020 roku. Wartości osiągnięte przez Spółkę w I półroczu 2020 roku wyniosły: 83 mln zł przychodów ze sprzedaży (15,3% wzrostu rok-do-roku) oraz 34,3 mln zł zysku EBITDA (22,1% wzrostu rok-do-roku).

Powyższe wartości zaprezentowane zostały przy założeniu pominięcia wpływu wdrożenia MSSF 16 „Leasing” na wyniki Spółki, tj. dla zachowania porównywalności z wynikami publikowanymi przez Spółkę za okresy zakończone przed 1 stycznia 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje również, że wyżej przedstawione szacunkowe wyniki za I półrocze 2020 roku nie zostały jeszcze poddane przeglądowi biegłego rewidenta. Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku zawierającego wyniki poddane przeglądowi audytora zaplanowana została na 30.09.2020 roku.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu