Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji ATM Systemy Informatyczne S.A.

Raport bieżący 35/2012 z 25.05.2012 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 maja 2012 r., Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. („ATM SI”) otrzymał Uchwałę Nr 488/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C i D ATM SI. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 28 maja 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela ATM SI o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLATMSI00016”:

a) 1 524 000 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji serii A,
b) 1 143 000 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące) akcji serii B,
c) 2 266 865 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysiący osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji serii C,
d) 31 409 479 (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii D.

Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił notować akcje ATM SI, o których mowa powyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ATMSI” i oznaczeniem „ASI”.

Ponadto Zarząd ATM informuje, że wszystkie 36 343 344 akcje ATM SI, których notowanie na GPW rozpocznie się w dniu 28.05.2012 r., to akcje wynikające z podziału spółki ATM S.A. według stanu posiadania akcji przez jej akcjonariuszy w Dniu Referencyjnym przypadającym na 21.05.2012 r. Kurs odniesienia dla akcji ATM SI w pierwszym dniu notowań został ustalony według proporcji wartości spółek ATM i ATM SI zgodnie z wyceną dokonaną przez niezależny podmiot (raport bieżący nr 31/2012) i zostanie ustalony na 2,65 zł.   

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu