Uchwała Zarządu w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji serii H, oferowanych w trybie oferty publicznej z przeznaczeniem do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach prawa poboru

Raport bieżący 38/2007 z 10.07.2007 r.

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, podjął uchwałę określającą cenę emisyjną akcji serii H na kwotę 130 złotych za jedną akcję. Akcje serii H oferowane są w trybie oferty publicznej z przeznaczeniem do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach prawa poboru, na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 czerwca 2007 r.

Treść uchwały Zarządu podjętej w dniu dzisiejszym jest następująca:

 

Uchwała
Zarządu ATM S.A.
z dnia 10 lipca 2007 roku
w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji serii H

1. Stosownie do pkt 5 ppkt 1 Uchwały Zarządu ATM S.A. z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz uchylenia wcześniejszych uchwał Zarządu dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany dnia prawa poboru akcji nowej emisji, Zarząd ATM S.A., po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej ATM S.A., wyrażonej w uchwale z dnia 10 lipca 2007 r., określa cenę emisyjną akcji na okaziciela serii H oferowanych w trybie oferty publicznej z przeznaczeniem do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach prawa poboru, na kwotę 130 (słownie: sto trzydzieści) złotych za jedną akcję.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu