Pierwsze wezwanie ATM S.A do złożenia dokumentów akcji oraz dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji

Raport bieżący nr 38/2020 z 29.09.2020 r. godz. 10.07

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd ATM S.A z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), z dniem 1 marca 2021 roku wszystkie akcje oraz warranty subskrypcyjne w formie dokumentowej utracą moc prawną.
W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 16 ww. ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy i subskrybentów Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych, w celu ich dematerializacji.
Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki tj. w Warszawie (04-186), przy ul. Grochowskiej 21A, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.
Złożenie dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub subskrybentowi.
Powyższe wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Adam Ponichtera – Członek Zarządu