Skierowanie do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prośby o podjęcie działań niezbędnych do wycofania akcji ATM S.A. z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr 40/2020 z 08.10.2020 r. godz. 18.08

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ATM S.A z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym skierowana została do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prośba o podjęcie działań niezbędnych do wykonania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 września 2020 r. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym 36.343.344 (trzydziestu sześciu milionów trzystu czterdziestu trzech tysięcy trzystu czterdziestu czterech) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki (jako termin, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji z obrotu wskazano w decyzji KNF 19 października 2020 r.).

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Adam Ponichtera – Członek Zarządu