Korekta Raportu Bieżącego nr 43/2020 ATM S.A.

Raport bieżący 43k/2020 z 17.10.2020 r. godz. 18.20

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje niniejszym korektę Raportu Bieżącego nr 43/2020 z dnia 17 października 2020 r. Korekta dotyczy doprecyzowania informacji zawartych w oryginalnym raporcie.

Treść raportu przed korektą:

Działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zarząd ATM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 października 2020 r. otrzymał wspólne zawiadomienie od MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu MCI.Privateventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – Subfundusz MCI.Euroventures 1.0 („MCI”), AMC Capital IV Albatros S.A R.L („AMC”) oraz Terve Bidco S.à r.l. („Kupujący”) o zawarciu przez MCI,  AMC oraz Kupującego umowy przedwstępnej przewidującej między innymi: (i) sprzedaż przez MCI 606.438 akcji w kapitale zakładowym Emitenta na rzecz Kupującego; (ii) sprzedaż przez MCI 596.278 udziałów w kapitale zakładowym spółki AAW III sp. z o.o., będącej akcjonariuszem większościowym Emitenta, posiadającym 98,33% akcji w kapitale zakładowym Emitenta („AAW”), na rzecz Kupującego; oraz (iii) sprzedaż przez AMC 199.821 udziałów w kapitale zakładowym AAW na rzecz Kupującego („Transakcja”).
Zgodnie z zawiadomieniem zamknięcie Transakcji jest uzależnione od, między innymi, uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji.
W wyniku zawarcia umów przyrzeczonych w wykonaniu Umowy Przedwstępnej (po spełnieniu się warunków zawieszających Transakcji), Kupujący nabędzie 100 % udziałów w kapitale zakładowym AAW oraz bezpośrednio 606.438 akcji w kapitale zakładowym Emitenta (tj. 1,67% wszystkich akcji Emitenta na datę niniejszego raportu bieżącego) oraz pośrednio (przez AAW) 98.33% akcji Emitenta.

Treść raportu po korekcie:

Działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, Zarząd ATM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 października 2020 r. otrzymał wspólne zawiadomienie od MCI.PrivateVentures FIZ – subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 („MCI”), AMC Capital IV Albatros S.A. R.L. („AMC”) oraz Terve Bidco S.à r.l. („Kupujący”), z którego wynika, że MCI oraz AMC, którzy są wspólnikami spółki AAW III sp. z o. o. („Akcjonariusz Większościowy”), która posiada 35.736.906 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 98,33% kapitału zakładowego Emitenta oraz Kupujący zawarli przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą nabycia 100% udziałów Akcjonariusza Większościowego oraz nabycia 606.438 akcji na okaziciela w Emitencie stanowiących 1,67% kapitału zakładowego Emitenta przez Kupującego („Transakcja”).
Zgodnie z zawiadomieniem, zamknięcie Transakcji jest uzależnione od, między innymi, uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji stanowiącej Transakcję oraz uzyskania oświadczeń wybranych klientów Emitenta potwierdzających, że Transakcja nie doprowadzi do rozwiązania istniejących umów z takimi klientami.
W zawiadomieniu wskazano również, że o ile znajdzie to zastosowanie, po zamknięciu Transakcji, strony dokonają stosownego zawiadomienia zgodnie z przepisami art. 69 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz wykonają pozostałe obowiązki informacyjne zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Adam Ponichtera – Członek Zarządu