Ogłoszenie o zwołaniu na żądanie Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Raport bieżący 49/2016 z 16.12.2016 godz. 15:19

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza: MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, działającego na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w najbliższym dopuszczalnym prawem terminie. Wniosek złożony został na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

W załączonym do niniejszego raportu pliku znajduje się skan wyżej wymienionego wniosku.

O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu