Przyjęcie przez Radę Nadzorczą programu motywacyjnego oraz przydział warrantów subskrypcyjnych serii A

Raport bieżący 50/2018 z 14.12.2018 r. godz. 14.43

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku w sprawie emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, uprawniających do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki, Rada Nadzorcza przyjęła w dniu dzisiejszym program motywacyjny. Działając na podstawie ww. Uchwały nr 4 NWZ Spółki, Rada Nadzorcza ustaliła cenę emisyjną akcji nowej emisji na kwotę 11,00 zł/szt. (słownie: jedenaście złotych), z tym zastrzeżeniem, że cena emisyjna zostanie obniżona o kwotę odpowiadającą sumie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy na jedną akcję Spółki uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki po dniu 28 czerwca 2018 roku, przy czym w żadnym przypadku cena emisyjna nie może zostać obniżona poniżej wartości nominalnej akcji Spółki. Na podstawie ww. Uchwały nr 4 NWZ Spółki oraz w związku z przyjętym programem motywacyjnym, Rada Nadzorcza ustaliła listę osób uprawnionych do otrzymania warrantów subskrypcyjnych na podstawie i pod warunkami określonymi w programie motywacyjnym, a także ustaliła daty przydziału poszczególnych transz warrantów (14 grudnia 2018, 31 marca 2019, 30 czerwca 2019, 30 września 2019) i liczbę warrantów przydzielanych w danej transzy (łącznie odpowiednio: 1.217.064, 208.901, 200.398, 118.117).

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu