Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A – uzupełnienie RB 50/2018 z 14.12.2018

Raport bieżący 51/2018 z 14.12.2018 r. godz. 17.56

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w uzupełnieniu do Raportu Bieżącego nr 50/2018 z dnia 14.12.2018 r. informuje, że na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku w sprawie emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, uprawniających do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki oraz w związku z programem motywacyjnym przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego oraz uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia osób uprawnionych z programu motywacyjnego i innych ustaleń, Rada Nadzorcza Spółki przydzieliła w dniu dzisiejszym warranty subskrypcyjne serii A pierwszej transzy w łącznej liczbie 1.217.064 warrantów subskrypcyjnych.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu