Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 1 marca 2007r.

Termin: 01.03.2007 r., początek o godz. 10.00
Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad

  1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  2. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał;
  3. Przyjęcie porządku obrad;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw do akcji i praw poboru akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz ich dematerializacji;
  5. Podjęcie uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej, w związku z jego rezygnacją;
  6. Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej;
  7. Wolne wnioski.

Dodatkowe informacje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również podczas obrad nie zostały zgłoszone sprzeciwy do żadnej z powziętych uchwał.