Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 10.08.2020 r.

Termin: 10 sierpnia 2020 r., godz. 10.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Powzięcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym,
  6. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.