Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 21.12.2017 r.

Termin: 21 grudnia 2017 r., godz. 11.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Relacja z obrad NWZ