Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 25.04.2016 r.

Termin: 25 kwietnia 2016 r., godz. 10.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Relacja z obrad NWZ