Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 27.08.2018 r.

Termin: 27 sierpnia 2018 r., godz. 10.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.