Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 31.10.2018 r.

Termin: 31 października 2018 r., godz. 10.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, uprawniających do objęcia akcji serii I oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w całości oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
  7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.