Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 7.11.2016 r.

Termin: 7 listopada 2016 r., godz. 10.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Relacja z obrad NWZ