Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki z dnia 9 listopada 2007r.

Termin: 09.11.2007 r., początek o godz. 10.00,
Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad

  1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
  3. Przyjęcie porządku obrad;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie asymilacji akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H w akcje serii A, ich podziału w stosunku jeden do ośmiu (Split) oraz zmiany Statutu;
  5. Podjęcie uchwały, w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. na lata 2008-2014, w sprawie
    – emisji do 3.000.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych z prawem do objęcia do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (po podziale w stosunku 1:8) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (po podziale w stosunku 1:8) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
    – zmiany Statutu;
  6. Wolne wnioski.

Treść uchwały powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 listopada 2007 roku:

UCHWAŁA NR 13/2007
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
w sprawie asymilacji akcji serii A, B, C, D, E, F, G oraz H w akcje serii A,
ich podziału w stosunku jeden do ośmiu (Split) oraz zmiany Statutu

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się asymilacji:

    1. 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 000.001 do nr 1.800.000 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda,
    2. 630 000 (sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 1.800.001 do nr 2.430.000 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda,
    3. 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od nr 2.430.001 do nr 2.610.000 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda,
    4. 187 040 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D od nr 2.610.001 do nr 2.797.040 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda,
    5. 130 000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E od nr 2.797.041 do nr 2.927.040 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda,
    6. 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od nr 2.927.041 do nr 3.227.040 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda,
    7. 68 602 (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G od nr 3.227.041 do nr 3.295.642 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda,
    8. 1 204 358 (jeden milion dwieście cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H od nr 3.295.643 do nr 4.500.000 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda.

    w 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 7,60 zł każda.

§ 2

1. Dokonuje się podziału akcji Spółki (Split) o wartości nominalnej 7,60 zł każda w stosunku jeden do ośmiu.

2. W wyniku dokonanego podziału 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A powstanie 36.000.000 nowych akcji serii A o wartości 0,95 zł każda

§ 3

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.200.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście tysięcy) złotych i dzieli się na 36.000 000 (trzydzieści sześć milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 0,95 złotych każda.”

§ 4

W § 6 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjęło objętej porządkiem obrad uchwały nr 14/2007 w sprawie emisji do 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych z prawem do objęcia do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem powyższej uchwały oddano 1.649.630 głosów, natomiast przeciw przyjęciu uchwały 679.226 głosów oddanych przez ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Fundusze Inwestycyjne AIG oraz Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie i Reasekuracji. W związku z nieuzyskaniem większości głosów wynikających z art. 433 ksh (80%) uchwała nie została podjęta.

W zgłoszonej do protokołu opinii jednego z akcjonariuszy mniejszościowych biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, głosowanie przeciwko tej uchwale stanowi celowe działanie na szkodę Spółki i podstawę do powzięcia dalszych kroków prawnych.