Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 12 maja 2010 r.

Termin: 12.05.2010 r., godz. 11.00
Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009;
  2. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009, oceny pracy Rady Nadzorczej i sytuacji Spółki;
  3. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2009;
  4. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009;
  5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009;
  6. Powzięcie uchwały o przeniesieniu kwot: 654 676,00 zł z tytułu zmiany rozliczeń różnic kursowych od umów leasingowych za 2007 r. oraz 1 098 265,62 zł tytułem wyceny opcji przyznanych zgodnie z programem motywacyjnym za 2008 r. na kapitał zapasowy Spółki;
  7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;
  8. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (raport bieżący 13/2010 z 18.05.2010)