Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 12.06.2013 r.

Termin: 12 czerwca 2013 r., godz. 12.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

 1. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2012 r.,
  – Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM S.A. za rok 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM S.A. za rok 2012,
  – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2012 dokonana przez Radę Nadzorczą;
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012;
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM S.A. za rok 2012;
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012,
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM S.A. za rok 2012;
 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2012;
 7. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012;
 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.

Relacja z obrad ZWZ