Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 15 maja 2009r.

Termin: 15.05.2009 r., godz. 11.00
Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2008;
  2. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2008;
  3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008;
  4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008;
  5. Powzięcie uchwały o pokryciu z kapitału zapasowego straty netto powstałej w 2005 r. na skutek przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości;
  6. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej powzięcie uchwał o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Dodatkowe informacje: