Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 16.07.2014 r.

Termin: 16 lipca 2014 r., godz. 12.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

 1. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2013 r.,
  – Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM S.A. za rok 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM S.A. za rok 2013,
  – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2013 dokonana przez Radę Nadzorczą;
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM S.A. za rok 2013;
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM S.A. za rok 2013;
 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2013;
 7. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013;
 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013;
 9. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.

Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej

Relacja z obrad ZWZ