Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 23.05.2012 r.

Termin: 23 maja 2012 r., godz. 12.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011;
 2. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
 3. Kapitałowej Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 4. Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011, oceny pracy Rady Nadzorczej i sytuacji Spółki;
 5. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2011;
 6. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011;
 7. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011;
 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
 9. Wolne wnioski.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Relacja z obrad ZWZ