Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 28.06.2016 r.

Termin: 28 czerwca 2016 r., godz. 12.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

 1. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 r.,
  – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2015 dokonana przez Radę Nadzorczą
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
 4. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2015;
 5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015;
 6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

Relacja z obrad ZWZ