Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 29.06.2018 r.

Termin: 29 czerwca 2018 r., godz. 10.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2017 r.,
  – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2017 dokonana przez Radę Nadzorczą;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017;
 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017;
 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki;
 11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy i użycia kapitału rezerwowego i zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Relacja z obrad ZWZ