Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 31.05.2017 r.

Termin: 31 maja 2017 r., godz. 12.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
  – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2016 r.,
  – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2016 dokonana przez Radę Nadzorczą;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
 8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2016;
 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016;
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Relacja z obrad ZWZ