Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 5 czerwca 2008r.

Termin: 05.06.2008 r., początek o godz. 11.00
Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2007, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2007
  2. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2007;
  3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007;
  4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007;
  5. Powzięcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.