Zrównoważony rozwój w Atmanie

Firma Atman od lat angażuje się w realizację celów zrównoważonego rozwoju, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dbanie o naszą planetę dla przyszłych pokoleń. Jesteśmy dumni z faktu, że 100% zużywanej przez nas energii pochodzi z odnawialnych źródeł (OZE), co przyczynia się do redukcji emisji CO2 i zmniejszenia naszego śladu węglowego.

Nasze działania nie ograniczają się tylko do ekologicznych aspektów. Konsekwentnie dążymy także do poprawy warunków socjalnych naszych pracowników. Umożliwiamy im rozwój zawodowy oraz dbamy o ich bezpieczeństwo, równość szans i komfort pracy. Wierzymy, że zaangażowani i zadowoleni pracownicy tworzą bardziej efektywne i innowacyjne miejsce pracy.

Ponadto nie ustajemy w wysiłkach, by coraz lepiej zarządzać przedsiębiorstwem, m.in. dbając o transparentność naszych działań oraz relacje z klientami, dostawcami i społecznością lokalną. Systematyczne wzmacnianie dobrego wizerunku i zaufania do firmy bez wątpienia przyczynia się do długoterminowego sukcesu Atmana.

Jesteśmy przekonani, że realizacja celów zrównoważonego rozwoju jest kluczowa dla rozwoju każdej firmy oraz społeczeństwa jako całości. Czujemy się odpowiedzialni za innych, dlatego będziemy kontynuować nasze starania w tym zakresie, wierząc, że nasze działania mają pozytywny wpływ nie tylko na naszą firmę i jej otoczenie, ale także przyszłe pokolenia.

W związku z tym w 2024 r. Atman poddał się rocznej ocenie agencji ratingowej EcoVadis, która doceniła osiągnięty przez nas postęp i przyznała ocenę Committed Badge.

Cele zrównoważonego rozwoju

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) to zbiór 17 globalnych priorytetów, które państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych określiły w 2015 roku. Ustalona do 2030 roku realizacja wyznaczonych zadań ma na celu zapewnienie harmonijnego rozwoju społecznego, ekonomicznego i środowiskowego na całym świecie. Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju wymaga współpracy na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym oraz zaangażowania różnych sektorów społecznych, włączając w to władze państwowe i samorządowe, społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny i organizacje międzynarodowe.

Poprzez wspólne zaangażowanie zarządu i pracowników całej firmy, Atman przyczynia się do efektywnej realizacji celów zrównoważonego rozwoju, pozytywnie wpływając zarówno na siebie, jak i na społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Takie solidarne działanie przynosi realne zmiany, wzmacniając zrównoważony rozwój na lokalnym i globalnym poziomie.

Nasze działania na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju

 
Koniec z ubóstwem

 

 • Zapewniamy uczciwe i dostosowane do potrzeb warunki pracy
 • Bierzemy udział w akcji Szlachetna Paczka
 • Organizujemy i angażujemy się w akcje pomocowe dla domów dziecka.

 
Zero głodu

 

 • Bierzemy udział w akcji Szlachetna Paczka
 • Organizujemy i angażujemy się w akcje pomocowe dla domów dziecka.

 
Dobre zdrowie i jakość życia

 

 • Jesteśmy partnerem technologicznym Fundacji WOŚP podczas corocznych finałów, pomagając jej w przeprowadzaniu zbiórek pieniędzy, a tym samym przyczyniamy się do poprawy wyposażenia publicznych ośrodków ochrony zdrowia w specjalistyczny sprzęt medyczny
 • Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników – opłacamy im prywatną opiekę medyczną (abonament), organizujemy akcje wellbeingowe (masaże, wspólne posiłki integracyjne)
 • Jesteśmy partnerem technologicznym Teatru Ateneum i Filharmonii Narodowej w Warszawie, wspierając upowszechnianie dostępu do kultury i działając na rzecz równości szans, wpływamy na poprawę jakości życia.

 
Dobra jakość edukacji

 

 • Organizujemy spotkania edukacyjne dla szkół średnich i firm w naszym data center
 • Realizujemy programy wprowadzające dla nowych pracowników
 • Dzielimy się specjalistyczną wiedzą w ramach organizowanych we współpracy z partnerami technologicznymi bezpłatnych seminariów internetowych i stacjonarnych
 • Jako członek PLDCA mamy swój udział w ciągłym doskonaleniu procesów, edukacji oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań skupiających się głownie na środowisku i odpowiedzialności biznesowej, a tym samym wspieramy polskie firmy w ich dążeniu do zrównoważonego rozwoju
 • Jesteśmy partnerem technologicznym Teatru Ateneum i Filharmonii Narodowej w Warszawie, wspierając upowszechnianie dostępu do kultury, w ten sposób działamy na rzecz równości szans i wpływamy na poprawę jakości edukacji
 • Należymy do europejskiej, dobrowolnej inicjatywy pod nazwą: Europejski kodeks postępowania dla efektywności energetycznej w data center (EU CoC for DC) – promujemy wśród klientów najlepsze praktyki ukierunkowane na zmniejszanie zużycia energii i sami mamy udział w jej oszczędzaniu.

 
Równość płci

 

 • Oferujemy pracownikom uczciwe stanowiska pracy, zapewniając stabilność finansową, pewność zatrudnienia oraz różnorodne świadczenia socjalne
 • Wdrożyliśmy Politykę antymobbingową i antydyskryminacyjną oraz Kodeks wartości i zachowań.

 
Czysta woda i warunki sanitarne

 

 • Realizujemy zrównoważone podejście do zarządzania i utrzymania centrum danych. Nasz współczynnik WUE jest na poziomie 0,0367 dla wszystkich Centrów Danych Atman w 2023 r.

 
Czysta i dostępna energia

 

 • Wykorzystując w naszych obiektach 100% energii z OZE, przyczyniamy się do redukcji emisji CO2
 • Dążymy do poprawy efektywności energetycznej naszych usług poprzez regularne modernizowanie systemów zasilania i chłodzenia oraz budynków data center
 • Należymy do europejskiej, dobrowolnej inicjatywy pod nazwą: Europejski kodeks postępowania dla efektywności energetycznej w data center (EU CoC for DC) – promujemy wśród klientów najlepsze praktyki ukierunkowane na zwiększanie efektywności energetycznej ich sprzętu IT, udzielamy im bezpłatnych konsultacji w tym zakresie i udostępniamy materiały edukacyjne
 • Prowadzimy działania mające na celu edukowanie przedsiębiorców o efektywniejszym wykorzystaniu zasobów, w tym energii, w przypadku utrzymywania środowiska IT w profesjonalnym centrum danych, a nie w firmowej serwerowni.

 
Wzrost gospodarczy i godna praca

 

 • Dbamy o stabilne zatrudnienie i świadczenia socjalne
 • Jesteśmy pewnym, rzetelnym i godnym zaufania partnerem biznesowym, opierającym się na długotrwałych wzorcach współpracy
 • Jako członek PLDCA mamy swój udział w ciągłym doskonaleniu procesów, edukacji oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań skupiających się głownie na środowisku i odpowiedzialności biznesowej, a tym samym wspieramy polskie firmy w ich dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

 
Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

 

 • Należymy do PLDCA – jako członek instytucji branżowej skupiamy się na edukowaniu rynku w celu podniesienia standardów bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego oraz na szkoleniu przyszłych specjalistów ds. utrzymania infrastruktury obiektów kolokacyjnych
 • Dzielimy się specjalistyczną wiedzą w ramach organizowanych we współpracy z partnerami technologicznymi bezpłatnych seminariów internetowych i stacjonarnych
 • Stwarzamy pracownikom szansę na aktywne współtworzenie i rozwijanie naszych usług i rozwiązań poprzez udział w procesach dzielenia się pomysłami dotyczącymi ich ulepszania i wdrażania.

 
Mniej nierówności

 

 • Utrzymujemy atmosferę pracy sprzyjającą integracji poprzez rozwijanie umiejętności pracowników, gwarantując uczciwe warunki zatrudnienia i wynagrodzenia oraz promując równość i różnorodność
 • Wyrównujemy różnice w sieci profesjonalnych powiązań, wymieniając się doświadczeniami z partnerami biznesowymi. Poprzez stałe ulepszanie procesów, kształcenie i implementację innowacyjnych rozwiązań, które skupiają się na ochronie środowiska i odpowiedzialności biznesowej, wspieramy polskie firmy w ich wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Zapewniamy transparentne schematy wynagrodzeń i programy motywacyjne dla pracowników
 • Wdrożyliśmy Politykę antymobbingową i antydyskryminacyjną, Politykę antymonopolową, Politykę środowiskową oraz kodeks wartości i zachowań
 • Bierzemy udział w akcji Szlachetna Paczka
 • Jesteśmy partnerem technologicznym Fundacji WOŚP podczas corocznych finałów, pomagając jej w przeprowadzaniu zbiórek pieniędzy, a tym samym przyczyniamy się do poprawy wyposażenia publicznych ośrodków ochrony zdrowia w specjalistyczny sprzęt medyczny w całym kraju
 • Jesteśmy partnerem technologicznym Teatru Ateneum i Filharmonii Narodowej w Warszawie, wspierając upowszechnianie dostępu do kultury, w ten sposób działamy na rzecz równości szans i wpływamy na poprawę jakości życia.

 
Zrównoważone miasta i społeczności

 

 • Bierzemy odpowiedzialność za zmniejszenie negatywnego wpływu naszej działalności i branży na środowisko, wykorzystując 100% energii z OZE w naszych ośrodkach i wdrażając rozwiązania energooszczędne
 • Instalujemy ekrany akustyczne i cyklicznie weryfikujemy poziom dźwięku emitowany przez nasze systemy data center, chroniąc lokalne społeczności przed negatywnymi skutkami hałasu
 • Rozwijamy programy, które wspierają fundacje pomocowe, angażując naszych pracowników w proces ponownego wykorzystania naszego używanego sprzętu
 • Złomujemy i utylizujemy odpady zgodnie z obowiązującym prawem.

 
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

 

 • Wykorzystujemy energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, oszczędzamy energię oraz monitorujemy nasz wpływ na środowisko, dzięki czemu nasze centra danych są zarządzane w zrównoważony sposób
 • Wprowadzamy w życie nasze standardy dla dostawców, które zwracają uwagę kontrahentów na konieczność realizacji zasad odpowiedzialności społecznej, ochrony środowiska i ładu korporacyjnego
 • W ramach naszej inicjatywy ponownego wykorzystania sprzętu elektronicznego, odsprzedajemy używane, w pełni sprawne urządzenia naszym pracownikom oraz innym organizacjom
 • Realizujemy w przedsiębiorstwie zasady gospodarki obiegu zamkniętego – zdeinstalowane sprawne części naszych urządzeń są kierowane do ponownego użycia
 • Rozwijamy programy, które wspierają fundacje pomocowe, angażując naszych pracowników w proces ponownego wykorzystania naszego używanego sprzętu
 • Wdrożyliśmy Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w oparciu o certyfikowany System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015, certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO 27001:2014 oraz certyfikowany system EPI DCOS:2021 na poziomie czwartym
 • Wdrożyliśmy w swojej organizacji System Zarządzania Ciągłością Działania zgodny z normą PN-EN ISO 22301:2014
 • Złomujemy i utylizujemy odpady zgodnie z obowiązującym prawem.

 
Działania w dziedzinie klimatu

 

 • Wykorzystujemy energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, oszczędzamy energię oraz monitorujemy nasz wpływ na środowisko, dzięki czemu nasze centra danych są zarządzane w zrównoważony sposób
 • Wykorzystując energię w 100% pochodzącą z OZE, dążymy do redukcji emisji CO2
 • Ograniczamy ilość papierowej dokumentacji dzięki wdrożeniu systemu e-faktur, wewnętrznego systemu cyfrowego obiegu dokumentów i cyfrowego archiwum dokumentów
 • Inwestujemy w technologie, które zwiększają efektywność energetyczną oraz ograniczają emisję dwutlenku węgla w naszej działalności, minimalizując negatywny wpływ na środowisko. (Mamy certyfikację EPI DCOS:2021 (Data Centre Operations Standard) na poziomie czwartym. Zgodnie z zaleceniami tego standardu Atman stale monitoruje i podwyższa efektywność infrastruktury w swoich centrach danych).
 • W ramach naszej inicjatywy ponownego wykorzystania sprzętu elektronicznego, odsprzedajemy używane, w pełni sprawne urządzenia naszym pracownikom oraz innym organizacjom
 • Realizujemy w przedsiębiorstwie zasady gospodarki obiegu zamkniętego – zdeinstalowane sprawne części naszych urządzeń są kierowane do ponownego użycia
 • Rozwijamy programy, które wspierają fundacje pomocowe, angażując naszych pracowników w proces ponownego wykorzystania naszego używanego sprzętu
 • Złomujemy i utylizujemy odpady zgodnie z obowiązującym prawem.

 
Życie pod wodą

 

 • Wykorzystujemy energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, oszczędzamy ją oraz monitorujemy nasz wpływ na środowisko, dzięki czemu nasze centra danych są zarządzane w zrównoważony sposób.

 
Życie na lądzie

 

 • Angażujemy środki w innowacyjne rozwiązania wpływające na zmniejszenie zużycia energii oraz propagujące recykling
 • Rozwijamy programy, które wspierają fundacje pomocowe, włączając naszych pracowników w proces ponownego wykorzystania naszego używanego sprzętu.

 
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

 

 • Aktywnie wspieramy firmy i osoby dotknięte skutkami wojny w Ukrainie
 • Wdrożyliśmy Politykę antymobbingową i antydyskryminacyjną, Politykę antymonopolową, Politykę środowiskową oraz Kodeks wartości i zachowań
 • Stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa oraz międzynarodowych standardów w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i współpracy z naszymi kooperantami
 • Działamy zgodnie z certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015
 • Działamy zgodnie z certyfikowanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2014
 • Zarządzamy centrami danych zgodnie z normą EPI DCOS:2021, co potwierdza certyfikacja na poziomie czwartym
 • Wdrożyliśmy System Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą PN-EN ISO 22301:2014.

 
Partnerstwo na rzecz celów

 

 • Jako członek PLDCA oraz uczestnik i promotor EU CoC for DC mamy swój udział w ciągłym doskonaleniu procesów, edukacji oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań skupiających się głownie na środowisku i odpowiedzialności biznesowej, a tym samym wspieramy polskie firmy w ich dążeniu do zrównoważonego rozwoju
 • Rozwijamy programy, które wspierają fundacje pomocowe, angażując naszych pracowników w proces ponownego wykorzystania naszego używanego sprzętu
 • Należymy do europejskiej, dobrowolnej inicjatywy pod nazwą: Europejski kodeks postępowania dla efektywności energetycznej w data center (EU CoC for DC) – promujemy wśród klientów najlepsze praktyki ukierunkowane na zmniejszanie zużycia energii i sami mamy udział w jej oszczędzaniu.
 • Jesteśmy partnerem technologicznym Teatru Ateneum i Filharmonii Narodowej w Warszawie, wspierając upowszechnianie dostępu do kultury i działając na rzecz równości szans, wpływamy na poprawę jakości życia.