Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 29 czerwca 2007r.

Termin: 29.06.2007 r., początek o godz. 11.00
Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ATM SA za 2006, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM SA za rok 2006;
  2. Powzięcie uchwały o podziale zysku spółki za rok 2006;
  3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2006;
  4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2006.