Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Administratorem Twoich danych osobowych jest Atman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Grochowska 21A, 04-186 Warszawa, KRS: 0000923206, REGON: 012677986, NIP: 1130059989

Jeżeli jesteś naszym potencjalnym partnerem biznesowym/klientem, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • Związanym z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane te są kasowane po upłynięciu uzasadnionego czasu na ich wykorzystanie.
 • Handlowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, w tym w szczególności dystrybucji newslettera, obsługi komunikacji za pomocą formularzy internetowych, obsługi infolinii przychodzącej, realizacji webinariów szkoleń oraz innych wydarzeń branżowych, poprzez pozyskanie Twojej zgody i do momentu odwołania pozyskanej zgody.

Jeżeli korzystasz z plików cookies na naszej stronie internetowej, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • prawidłowego funkcjonowania witryny (pliki techniczne). Ta kategoria obejmuje pliki cookie, które zapewniają podstawowe funkcje i zabezpieczenia witryny, m.in. wykrywają nadużycia i boty. Pliki przechowywane są przez okres 1 roku.
 • mierzenia i poprawy wydajności serwisu (pliki analityczne). Przechowywane są przez okres 2 lat.
 • dostarczania treści reklamowych dopasowanych do Twoich potrzeb (pliki reklamowe). Ten plik cookie jest trwały i przechowywany do momentu wygaśnięcia lub usunięcia.

Dane zawarte w plikach cookies będą stanowiły dane osobowe jedynie w momencie korzystania przez Ciebie z plików analitycznych oraz po podaniu adresu email.

Jak usunąć pliki cookies? 

Aby wyłączyć obsługę ciasteczek należy zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej, z której się korzysta. Informacje jak to zrobić znajdują się na stronach poszczególnych przeglądarek: Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari.

Jeżeli jesteś naszym klientem, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • Zapewnienia realizacji i utrzymania usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia jako uzasadniony interes administratora, w tym w szczególności przygotowania oraz konfiguracji usługi, obsługi Twoich zgłoszeń, usuwania awarii, a także zapewnienia wsparcia technicznego przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.
 • Wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy podpisania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.
 • Obsługi finansowo-księgowej, reklamacji, skarg, wniosków oraz zgłoszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.
 • Wywiązywania się z ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia, w tym w szczególności w zakresie Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.
 • Utrzymania i bieżącej obsługi serwisu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora jeżeli zapytanie przesłałeś poprzez stronę internetową.
 • Informacyjnym (w tym marketing bezpośredni) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, w celu dostarczenia niezbędnych informacji o powiązanych produktach/funkcjonalnościach, które mogą wesprzeć działanie Twojej organizacji lub/oraz zakupionej u nas usługi, do momentu wycofania chęci jej otrzymywania.
 • Handlowym i marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, w tym w szczególności dystrybucji newslettera, obsługi komunikacji za pomocą formularzy internetowych, obsługi infolinii przychodzącej, realizacji webinariów szkoleń oraz innych wydarzeń branżowych, poprzez pozyskanie Twojej zgody i do momentu odwołania pozyskanej zgody.
 • Nagrywania rozmów telefonicznych, które przeprowadzisz z pracownikiem Biura Obsługi Klienta, Network Operation Center lub Operatorem Cenntrum Danych Atman na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, polegający na umożliwieniu kontaktu telefonicznego oraz jednoznacznej oceny przebiegu rozmowy w sytuacjach spornych. Nagranie jest przechowywane przez 12 miesięcy od momentu przeprowadzania rozmowy.

Jeżeli jesteś naszym dostawcą, kontrahentem lub partnerem biznesowym, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • Zapewnienia realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.
 • Oceny dostawcy, rozwoju kanału dostaw oraz rozwoju procesu sprzedażowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.

Jeżeli odwiedzasz Centrum Danych Atman, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • Bezpieczeństwa fizycznego oraz utrzymania obiektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, w tym w szczególności monitorowania CCTV (nagrania są przechowywane przez okres 90 dni od daty wykonania nagrania), zarządzaniem dostępem oraz sterowaniem przepływu osobowego w obiektach centrum danych (dane z wejść i wyjść przechowywane są przez 18 miesięcy od daty ostatniej wizyty).

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 • innym odbiorcom danych, w tym:
  • dostawcom usług IT oraz telekomunikacyjnych, z którymi współpracujemy,
  • firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym,
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. służbom porządku publicznego,

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, tam gdzie podstawą ich przetwarzania był uzasadniony interes administratora,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy transferujemy Twoje dane poza EOG?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Kontakt i profilowanie

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: [email protected]. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Jagodzińska-Szczepaniak.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie, jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania i doskonalenia serwisów internetowych.

Czy mamy dostęp do Twoich danych?

Jeżeli korzystasz z naszych usług takich jak Cloud czy Serwery Dedykowane, możemy uzyskać dostęp do danych w systemach teleinformatycznych, działających w chmurze lub serwerach dedykowanych Atman, zwłaszcza podczas wykonywania czynności administracyjnych w systemie operacyjnym, zapewnienia bezpieczeństwa rozwiązania czy niszczenia zawartości dysku twardego. Jeżeli w ramach usługi przetwarzasz dane osobowe, oznacza to, że w rozumieniu Rozporządzenia stajemy się ich procesorem i zachodzi konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania z Atman?

Poproś osobę, z którą się kontaktujesz ze strony Atman, o wzór umowy powierzenia przetwarzania danych, lub wyślij takie zapytanie na [email protected]. Następnie wypełnij otrzymany dokument.

Wypełnione i jednostronnie podpisaną umowę wyślij drogą elektroniczną na adres [email protected], lub dwa podpisane egzemplarze pocztą tradycyjną na adres Inspektor Ochrony Danych Atman sp. z o.o. ul. Grochowska 21A, 04-186 Warszawa.

Po otrzymaniu Twoich egzemplarzy przeprocesujemy je i odeślemy na adres wskazany w umowie.