Polityka prywatności

Treść określająca wagę danych osobowych, które są przetwarzane przez Atman sp. z o.o.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Administratorem Twoich danych osobowych jest Atman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Grochowska 21A, 04-186 Warszawa, KRS: 0000923206, REGON: 012677986, NIP: 1130059989

Jeżeli jesteś naszym potencjalnym partnerem biznesowym/klientem, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • Związanym z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane te są kasowane po upłynięciu uzasadnionego czasu na ich wykorzystanie.
 • Handlowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, w tym w szczególności dystrybucji newslettera, obsługi komunikacji za pomocą formularzy internetowych, obsługi infolinii przychodzącej, realizacji webinariów szkoleń oraz innych wydarzeń branżowych, poprzez pozyskanie Twojej zgody i do momentu odwołania pozyskanej zgody.

Jeżeli korzystasz z plików cookies na naszej stronie internetowej, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • prawidłowego funkcjonowania witryny (pliki techniczne). Ta kategoria obejmuje pliki cookie, które zapewniają podstawowe funkcje i zabezpieczenia witryny, m.in. wykrywają nadużycia i boty. Pliki przechowywane są przez okres 1 roku.
 • utrzymania funkcjonalności strony (pliki funkcjonalne). Pliki te umożliwiają zapamiętanie Twoich ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu. Przechowywane są przez okres 1 roku.
 • mierzenia i poprawy wydajności serwisu (pliki analityczne). Przechowywane są przez okres 2 lat.
 • dostarczania treści reklamowych dopasowanych do Twoich potrzeb (pliki reklamowe). Ten plik cookie jest trwały i przechowywany do momentu wygaśnięcia lub usunięcia.

Jeżeli jesteś naszym klientem, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • Zapewnienia realizacji i utrzymania usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia jako uzasadniony interes administratora, w tym w szczególności przygotowania oraz konfiguracji usługi, obsługi Twoich zgłoszeń, usuwania awarii, a także zapewnienia wsparcia technicznego przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.
 • Wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy podpisania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.
 • Obsługi finansowo-księgowej, reklamacji, skarg, wniosków oraz zgłoszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.
 • Wywiązywania się z ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia, w tym w szczególności w zakresie Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.
 • Utrzymania i bieżącej obsługi serwisu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora jeżeli zapytanie przesłałeś poprzez stronę internetową.
 • Informacyjnym (w tym marketing bezpośredni) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, w celu dostarczenia niezbędnych informacji o powiązanych produktach/funkcjonalnościach, które mogą wesprzeć działanie Twojej organizacji lub/oraz zakupionej u nas usługi, do momentu wycofania chęci jej otrzymywania.
 • Handlowym i marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, w tym w szczególności dystrybucji newslettera, obsługi komunikacji za pomocą formularzy internetowych, obsługi infolinii przychodzącej, realizacji webinariów szkoleń oraz innych wydarzeń branżowych, poprzez pozyskanie Twojej zgody i do momentu odwołania pozyskanej zgody.
 • Nagrywania rozmów telefonicznych, które przeprowadzisz z pracownikiem Biura Obsługi Klienta, Network Operation Center lub Operatorem Cenntrum Danych Atman na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, polegający na umożliwieniu kontaktu telefonicznego oraz jednoznacznej oceny przebiegu rozmowy w sytuacjach spornych. Nagranie jest przechowywane przez 12 miesięcy od momentu przeprowadzania rozmowy.

Jeżeli jesteś naszym dostawcą, kontrahentem lub partnerem biznesowym, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • Zapewnienia realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.
 • Oceny dostawcy, rozwoju kanału dostaw oraz rozwoju procesu sprzedażowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.

Jeżeli odwiedzasz Centrum Danych Atman, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • Bezpieczeństwa fizycznego oraz utrzymania obiektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, w tym w szczególności monitorowania CCTV (nagrania są przechowywane przez okres 90 dni od daty wykonania nagrania), zarządzaniem dostępem oraz sterowaniem przepływu osobowego w obiektach centrum danych (dane z wejść i wyjść przechowywane są przez 18 miesięcy od daty ostatniej wizyty).

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 • innym odbiorcom danych, w tym:
  • dostawcom usług IT oraz telekomunikacyjnych, z którymi współpracujemy,
  • firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym,
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. służbom porządku publicznego,

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, tam gdzie podstawą ich przetwarzania był uzasadniony interes administratora,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy transferujemy Twoje dane poza EOG?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Kontakt i profilowanie

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: [email protected]. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Jagodzińska.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie, jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania i doskonalenia serwisów internetowych.

Czy mamy dostęp do Twoich danych?

Jeżeli korzystasz z naszych usług takich jak Cloud czy Serwery Dedykowane, możemy uzyskać dostęp do danych w systemach teleinformatycznych, działających w chmurze lub serwerach dedykowanych Atman, zwłaszcza podczas wykonywania czynności administracyjnych w systemie operacyjnym, zapewnienia bezpieczeństwa rozwiązania czy niszczenia zawartości dysku twardego. Jeżeli w ramach usługi przetwarzasz dane osobowe, oznacza to, że w rozumieniu Rozporządzenia stajemy się ich procesorem i zachodzi konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania z Atman?

Poproś osobę, z którą się kontaktujesz ze strony Atman, o wzór umowy powierzenia przetwarzania danych, lub wyślij takie zapytanie na [email protected]. Następnie wypełnij otrzymany dokument.

Wypełnione i jednostronnie podpisaną umowę wyślij drogą elektroniczną na adres [email protected], lub dwa podpisane egzemplarze pocztą tradycyjną na adres Inspektor Ochrony Danych Atman sp. z o.o. ul. Grochowska 21A, 04-186 Warszawa.

Po otrzymaniu Twoich egzemplarzy przeprocesujemy je i odeślemy na adres wskazany w umowie.