Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Administratorem Twoich danych osobowych jest Atman sp. z o.o. (dawniej ATM S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21A, 04-186 Warszawa, KRS: 0000034947, NIP: 1130059989, REGON: 012677986.

Jeżeli jesteś naszym klientem, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zapewnienia realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia jako niezbędne do wykonania umowy, w tym w szczególności przygotowania oraz konfiguracji usługi, obsługi Twoich zgłoszeń, usuwania awarii, a także zapewnienia wsparcia technicznego przez czas obowiązywania umowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej
 • obsługi finansowo-księgowej, reklamacji, skarg, wniosków oraz zgłoszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń
 • wywiązywania się z ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia, w tym w szczególności w zakresie Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
 • utrzymania i bieżącej obsługi serwisu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora
 • handlowym i marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, w tym w szczególności dystrybucji newslettera, obsługi komunikacji za pomocą formularzy internetowych, obsługi infolinii przychodzącej, realizacji webinariów szkoleń oraz innych wydarzeń branżowych, poprzez pozyskanie Twojej zgody i do odwołania pozyskanej zgody.

Jeżeli jesteś naszym potencjalnym partnerem biznesowym/klientem, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • związanym z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Jeżeli odwiedzasz Centrum Danych Atman, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zabezpieczenia fizycznego oraz utrzymania obiektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, w tym w szczególności monitorowania CCTV, zarządzaniem dostępem oraz sterowaniem przepływu osobowego w obiektach centrum danych.

Jeżeli jesteś kandydatem do pracy to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, poprzez pozyskanie Twojej zgody do czasu zakończenia procesu rekrutacji, lub jeżeli wyrazisz zgodę na dodanie Twoich danych osobowych do naszej bazy danych kandydatów, do odwołania Twojej zgody.

Jeżeli jesteś naszym dostawcą, kontrahentem lub partnerem biznesowym, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zapewnienia realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń
 • oceny dostawcy, rozwoju kanału dostaw oraz rozwoju procesu sprzedażowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora

2. innym odbiorcom danych, w tym:

 • dostawcom usług IT oraz telekomunikacyjnych, z którymi współpracujemy
 • firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym
 • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. służbom porządku publicznego

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: odo@atman.pl. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Jagodzińska.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie, jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania i doskonalenia serwisów internetowych.

Czy mamy dostęp do Twoich danych?

Jeżeli korzystasz z naszych usług takich jak Cloud czy Serwery Dedykowane, możemy uzyskać dostęp do danych w systemach teleinformatycznych, działających w chmurze lub serwerach dedykowanych ATM, zwłaszcza podczas wykonywania czynności administracyjnych w systemie operacyjnym, zapewnienia bezpieczeństwa rozwiązania czy niszczenia zawartości dysku twardego. Jeżeli w ramach usługi przetwarzasz dane osobowe, oznacza to, że w rozumieniu Rozporządzenia stajemy się ich procesorem i zachodzi konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania z ATM?

1. Poproś osobę, z którą się kontaktujesz ze strony ATM, o wzór umowy powierzenia przetwarzania danych, lub wyślij takie zapytanie na odo@atman.pl. Następnie wypełnij otrzymany dokument.

2. Wypełnioną umowę podpisz w dwóch egzemplarzach.

3. Wypełnione i jednostronnie podpisane umowy wyślij drogą elektroniczną na adres odo@atman.pl, lub pocztą tradycyjną na adres Inspektor Ochrony Danych Atman sp. z o.o., ul. Grochowska 21A, 04-186 Warszawa.

4. Po otrzymaniu Twoich egzemplarzy przeprocesujemy je i odeślemy na adres wskazany w umowie.