Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Administratorem Twoich danych osobowych jest Atman sp. z o.o. (dawniej ATM S.A.) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grochowska 21A, 04-186 Warszawa; KRS: 0000923206, REGON: 012677986, NIP: 1130059989.

Jeżeli jesteś naszym klientem, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zapewnienia realizacji i utrzymania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, w tym w szczególności przygotowania i konfiguracji usługi, obsługi Twoich zgłoszeń, usuwania awarii, a także zapewnienia wsparcia technicznego przez czas obowiązywania umowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej
 • wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy, podpisania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
 • obsługi finansowo-księgowej, reklamacji, skarg, wniosków i zgłoszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń
 • wywiązywania się z ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia, w tym w szczególności w zakresie Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
 • utrzymania i bieżącej obsługi serwisu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora
 • informacyjnym (w tym marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, w celu dostarczenia niezbędnych informacji o powiązanych produktach/funkcjach, które mogą wesprzeć działanie Twojej organizacji lub/oraz zakupionej u nas usługi, do momentu wycofania chęci jej otrzymywania
 • handlowym i marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, w tym w szczególności dystrybucji newslettera, obsługi komunikacji za pomocą formularzy internetowych, obsługi infolinii przychodzącej, realizacji webinariów szkoleń i innych wydarzeń branżowych, poprzez pozyskanie Twojej zgody i do odwołania pozyskanej zgody
 • nagrywania rozmów telefonicznych, które przeprowadzisz z Biurem Obsługi Klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, polegający na umożliwieniu kontaktu telefonicznego oraz jednoznacznej oceny przebiegu rozmowy w sytuacjach spornych. Nagranie jest przechowywane przez 12 miesięcy od momentu przeprowadzania rozmowy.

Jeżeli jesteś naszym potencjalnym partnerem biznesowym/klientem, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • związanym z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością
 • handlowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, w tym w szczególności dystrybucji newslettera, obsługi komunikacji za pomocą formularzy internetowych, obsługi infolinii przychodzącej, realizacji webinariów szkoleń oraz innych wydarzeń branżowych, poprzez pozyskanie Twojej zgody i do odwołania pozyskanej zgody.

Jeżeli odwiedzasz Centrum Danych Atman, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • bezpieczeństwa fizycznego oraz utrzymania obiektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, w tym w szczególności monitorowania CCTV, zarządzania dostępem oraz sterowania przepływem osobowym w obiektach centrum danych.

Jeżeli jesteś naszym dostawcą, kontrahentem lub partnerem biznesowym, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zapewnienia realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń
 • oceny dostawcy, rozwoju kanału dostaw i rozwoju procesu sprzedażowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
 • dostawcom usług IT oraz telekomunikacyjnych, z którymi współpracujemy
 • firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym
 • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. służbom porządku publicznego

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: [email protected]. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Jagodzińska.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie, jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania i doskonalenia serwisów internetowych.

Czy transferujemy Twoje dane poza EOG?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług dostawcy systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w celu wspomagania procesów sprzedaży i realizacji. Dane kontaktowe klientów lub potencjalnych klientów, niezbędne do współpracy, wymagają rejestracji w tych systemach.

W przypadku, o którym mowa wyżej, następuje transfer danych osobowych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

Czy mamy dostęp do Twoich danych?

Jeżeli korzystasz z naszych usług takich jak Cloud czy Serwery Dedykowane, możemy uzyskać dostęp do danych w systemach teleinformatycznych, działających w chmurze lub serwerach dedykowanych firmy Atman, zwłaszcza podczas wykonywania czynności administracyjnych w systemie operacyjnym, zapewnienia bezpieczeństwa rozwiązania czy niszczenia zawartości dysku twardego. Jeżeli w ramach usługi przetwarzasz dane osobowe, oznacza to, że w rozumieniu Rozporządzenia stajemy się ich procesorem i zachodzi konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania z Atman sp. z o.o.?

 1. Poproś osobę, z którą się kontaktujesz ze strony Atmana, o wzór umowy powierzenia przetwarzania danych, lub wyślij takie zapytanie na [email protected]. Następnie wypełnij otrzymany dokument.
 2. Wypełnioną umowę podpisz w dwóch egzemplarzach.
 3. Wypełnione i jednostronnie podpisane umowy wyślij drogą elektroniczną na adres [email protected], lub pocztą tradycyjną na adres Inspektor Ochrony Danych, Atman sp. z o.o. (dawniej ATM S.A.), ul. Grochowska 21A, 04-186 Warszawa.
 4. Po otrzymaniu Twoich egzemplarzy przeprocesujemy je i odeślemy na adres wskazany w umowie.