Firma Atman sp. z o.o. (dawniej ATM S.A.) dostarcza i utrzymuje usługi centrów danych oraz telekomunikacyjne, w tym kolokację, hosting, transmisję danych, internet, a także usługi serwerów dedykowanych, chmury obliczeniowej oraz bezpieczeństwa.

Atman sp. z o.o. stawia na podejście procesowe oraz bezpieczeństwo informacji a tym samym zaangażowanie w codzienne wspieranie i promowanie działań mających wpływ na skuteczność procesów oraz odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych informacji, w tym określenie szans i ryzyk, przeprowadzanie analizy i wdrożenie działań doskonalących i zabezpieczających. W rezultacie końcowym działania te przekładają się na zadowolenie Klientów z jakości usług, sposobu ich dostarczania i utrzymywania a także z odpowiedniego zabezpieczenia ich danych oraz kluczowych informacji.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) wspiera strategiczny kierunek firmy oraz tworzy ramy dla celów jakościowych oraz celów bezpieczeństwa informacji w związku z wewnętrzną integracją rozwiązań dla wytycznych:

 • Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10

oraz

 • Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2014-12

Utrzymywane rokrocznie certyfikaty na zgodność z tymi systemami przyznawane przez jedną z największych światowych, niezależnych jednostek certyfikujących są formalnym dowodem naszego zaangażowania w ciągły rozwój praktycznego podejścia do spełnienia wymagań tych norm.

Polityka ZSZ jest realizowana poprzez:

 • dostosowanie oferty oraz kanału sprzedaży do potencjału i potrzeb Klienta, co wpływa na sprawne procesowanie ofertowania oraz zwiększa szanse na pozyskanie większej liczby usatysfakcjonowanych Klientów,
 • przystosowanie obecnych oraz wdrażanie nowych produktów odpowiadających potrzebom Klientów, przy dostosowaniu ich do rosnących wymagań rynkowych i technologicznych,
 • optymalizację czasu dostarczenia usługi poprzez standaryzację procesu, wspieranego przez nowoczesne systemy informatyczne, dające możliwość analizowania kluczowych wskaźników ze względu na rodzaj i specyfikę usługi,
 • rzetelną, sprawną i efektywną obsługę Klienta zarówno w procesach wdrożeniowych jak i utrzymaniowych, realizowaną poprzez jasną komunikację zdefiniowanymi kanałami kontaktu,
 • wdrażanie i utrzymywanie zabezpieczeń aktywów informacyjnych (w szczególności informacji prawnie chronionych, tj. tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji poufnych, danych osobowych oraz systemów teleinformatycznych, które je przetwarzają) w zależności od ich ważności; cykliczną analizę zabezpieczeń w celu potwierdzenia ich aktualności i skuteczności,
 • cykliczne szacowanie ryzyka mającego wpływ na jakość dostarczanych usług a także bezpieczeństwo informacji, z wykorzystaniem dostosowanej wewnętrznie metodyki, wyznaczenie właścicieli ryzyk oraz skuteczne egzekwowanie planu postępowania z ryzykiem w celu jego minimalizacji, unikania, dzielenia lub w uzasadnionych sytuacjach zachowania,
 • projektowanie mechanizmów ochrony informacji poprzez określenie elementów kontroli dostępów, poziomów uprawnień, identyfikację i zapewnianie autentyczności, śledzenie zdarzeń w systemie,
 • zatrudnianie i utrzymywanie zespołu specjalistów i systematyczne dbanie o podnoszenie ich kwalifikacji spójnie z obranym kierunkiem rozwoju zawodowego oraz strategicznym rozwojem organizacji,
 • promowanie solidności, rzetelności i kultury osobistej wśród wszystkich pracowników firmy w kontaktach ze współpracownikami, Klientami i partnerami,
 • zapewnienie pracownikom komfortowych i ergonomicznych warunków pracy, sprzyjających efektywnej komunikacji i współpracy.

Zadaniem całego zespołu jest:

 • przyczynianie się do dostarczania Klientowi usług zgodnych z deklarowanym poziomem jakości, nowoczesności i niezawodności, ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo kluczowych danych,
 • świadczenie usług oraz ochrona informacji zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, reżimami technologicznymi oraz ustanowionymi wymaganiami wewnętrznymi,
 • stałe wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów,
 • prowadzenie działań wg ustalonych procesów i przyczynianie się do ich doskonalenia poprzez dostrzeganie i wdrażanie działań poprawiających ich efektywność.

Kadra kierownicza zobowiązuje się do bieżącego monitorowania przebiegu procesów oraz analizowania wyników pracy zespołu w celu:

 • poprawy efektywności procesów,
 • zapewnienia dostępności zasobów i bezpieczeństwa aktywów,
 • komunikowania znaczenia skutecznego zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania i jego ciągłego doskonalenia,
 • angażowania, kierowania i wspierania osób, które mają wpływ na skuteczność ZSZ.

Spełnianie wymagań oraz ciągłe zwiększanie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest celem nadrzędnym kadry kierowniczej i w sposób istotny przyczynia się do umacniania wizerunku firmy, tym samym podnosząc poziom zaufania ze strony Klientów.

Zapytaj o ofertę

Wyślij formularz z zapytaniem