Firma Atman sp. z o.o. dostarcza i utrzymuje usługi centrów danych oraz telekomunikacyjne, w tym kolokację, hosting, transmisję danych, dostęp do sieci Internet, a także usługi serwerów dedykowanych, chmury obliczeniowej oraz bezpieczeństwa.

Atman stawia na podejście procesowe, bezpieczeństwo informacji oraz ciągłość działania a tym samym zaangażowanie w codzienne wspieranie i promowanie działań mających wpływ na skuteczność oraz ciągłość procesów a także odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych informacji, w tym określenie szans i ryzyk, czy przeprowadzanie analiz i wdrażanie działań doskonalących i zabezpieczających. Organizacja stawia także na bezpieczeństwo pracy oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W rezultacie końcowym działania te przekładają się na zadowolenie Klientów z jakości usług, sposobu ich dostarczania i utrzymywania a także z odpowiedniego zabezpieczenia ich danych oraz kluczowych informacji.
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) wspiera strategiczny kierunek firmy oraz tworzy ramy dla celów jakościowych, celów bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania w związku z wewnętrzną integracją rozwiązań dla wytycznych:

 • certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10, certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2014-12 oraz certyfikowanego systemu EPI-DCOS na poziomie czwartym,
 • wdrożonego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg PN-EN ISO 22301:2014-11,
 • wdrożonych elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy wg PN-EN ISO 45001:2018-06,
 • wdrożonych elementów Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015-09.

Utrzymywane rok rocznie certyfikaty na zgodność z systemami przyznawane przez jedną z największych światowych, niezależnych jednostek certyfikujących są formalnym dowodem naszego zaangażowania w ciągły rozwój praktycznego podejścia do spełnienia wymagań tych norm.

Polityka ZSZ jest realizowana poprzez:

 • dostosowanie oferty oraz kanału sprzedaży do potencjału i potrzeb Klienta, co wpływa na sprawne procesowanie ofertowania oraz zwiększa szanse na pozyskanie większej liczby usatysfakcjonowanych Klientów,
 • przystosowanie obecnych oraz wdrażanie nowych produktów odpowiadających potrzebom Klientów, przy dostosowaniu ich do rosnących wymagań rynkowych i technologicznych,
 • optymalizację czasu dostarczenia usługi poprzez standaryzację procesu, wspieranego przez nowoczesne systemy informatyczne, dające możliwość analizowania kluczowych wskaźników ze względu na rodzaj i specyfikę usługi,
 • rzetelną, sprawną i efektywną obsługę Klienta zarówno w procesach wdrożeniowych, jak i utrzymaniowych, realizowaną poprzez jasną komunikację zdefiniowanymi kanałami kontaktu,
 • wdrażanie i utrzymywanie zabezpieczeń aktywów informacyjnych (w szczególności informacji prawnie chronionych, tj. tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji poufnych, danych osobowych oraz systemów teleinformatycznych, które je przetwarzają) w zależności od ich ważności; cykliczną analizę zabezpieczeń w celu potwierdzenia ich aktualności i skuteczności,
 • cykliczne szacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania dostarczanych usług, z wykorzystaniem dostosowanej wewnętrznie metodyki, wyznaczenie właścicieli ryzyk oraz skuteczne egzekwowanie planu postępowania z ryzykiem w celu jego minimalizacji, unikania, dzielenia lub w uzasadnionych sytuacjach zachowania,
 • analizowanie wpływu zdarzeń niepożądanych na procesy biznesowe poprzez wartościowanie możliwych strat wynikających z ich przerwania oraz na tej podstawie określanie scenariuszy utrzymania procesów krytycznych i odtworzenia niezbędnych zasobów,
 • projektowanie mechanizmów ochrony informacji zapewniającej poufność, integralność i dostępności poprzez określenie elementów kontroli dostępów, poziomów uprawnień, identyfikację i zapewnianie autentyczności, śledzenie zdarzeń w systemie,
 • zatrudnianie i utrzymywanie zespołu specjalistów i systematyczne dbanie o podnoszenie ich kwalifikacji spójnie z obranym kierunkiem rozwoju zawodowego oraz strategicznym rozwojem organizacji,
 • testowanie oraz doskonalenie mechanizmów bezpieczeństwa i ciągłości działania,
 • zapewnienie optymalnego działania centrów danych oraz bezpieczeństwa fizycznego kampusów centrów danych poprzez systemy kontroli dostępu, systemy monitorowania, oraz ochronę fizyczną 24/7/365,
 • promowanie solidności, rzetelności i kultury osobistej wśród wszystkich pracowników firmy w kontaktach ze współpracownikami, klientami i partnerami,
 • zapewnienie pracownikom komfortowych, ergonomicznych i bezpiecznych warunków pracy, sprzyjających efektywnej komunikacji i współpracy.

Zadaniem całego zespołu jest:

 • przyczynianie się do dostarczania klientowi usług zgodnych z deklarowanym poziomem jakości, nowoczesności i niezawodności, ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo kluczowych danych,
 • świadczenie usług oraz ochrona informacji zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, reżimami technologicznymi oraz ustanowionymi wymaganiami wewnętrznymi,
 •  stałe wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów,
 •  utrzymanie ciągłości świadczenia usług i powiązanych z nimi kluczowych procesów biznesowych,
 • prowadzenie działań wg ustalonych procesów i przyczynianie się do ich doskonalenia poprzez dostrzeganie i wdrażanie działań poprawiających ich efektywność.

Kadra kierownicza zobowiązuje się do bieżącego monitorowania przebiegu procesów oraz analizowania wyników pracy zespołu w celu:

 • poprawy efektywności procesów,
 • zapewnienia dostępności zasobów i bezpieczeństwa aktywów,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,
 • komunikowania znaczenia skutecznego zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania i jego ciągłego doskonalenia,
 • angażowania, kierowania i wspierania osób, które mają wpływ na skuteczność ZSZ.

Spełnianie wymagań oraz ciągłe zwiększanie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest celem nadrzędnym kadry kierowniczej i w sposób istotny przyczynia się do umacniania wizerunku firmy, tym samym podnosząc poziom zaufania ze strony klientów.

Zapytaj o ofertę

Wyślij formularz z zapytaniem

  Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Ciebie danych jest uzasadniony interes administratora, por. RODO art. 6 ust. 1 lit. (f), polegający na właściwym obsłużeniu zapytania dot. zainteresowania naszymi usługami.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Atman Sp. z o.o. Kliknij w link w celu zapoznania się z Polityką prywatności.