Regulaminy Atman sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Atman sp. z o.o. (dawniej ATM S.A.), a także regulaminy: świadczenia usług głosowych, usługi Serwery Dedykowane i Strefy Klienta Atman udostępniamy jako pliki PDF w sekcji Pliki do pobrania na dole strony.

Opisy zmian w dokumentach operatora

Zmiana w dokumentach z dn. 24.11.2020 r.

W związku z wchodzącą w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. nowelizacją przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.) i koniecz­nością dostosowania postanowień umownych do treści zmienionych przepisów informujemy, że w przypadku gdy:

  • w obowiązującej pomiędzy Państwem a ATM S.A. Umowie na świadczenie usług telekomu­ni­kacyjnych zawarte są postanowienia stanowiące, że: „umowa na czas określony ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania”, przysługuje Państwu prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem mie­sięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia ponosić będą Państwo jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową;
  • w obowiązującej pomiędzy Państwem a ATM S.A. Umowie na świadczenie usług telekomuni­kacyjnych zawarte są postanowienia stanowiące, że: „umowa zawarta jest w formie dokumentowej, a jej wypowiedzenie musi zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności”, przysługuje Państwu prawo do jej rozwiązania, jak również odstąpienia od niej albo jej wypo­wiedzenia w formie dokumentowej.

Zmiany powyższe wynikają ze zmiany przepisów prawa. Jeśli zmiany te dotyczą postanowień wynikających z zawartych pomiędzy Państwem a ATM S.A. umów na świadczenie usług tele­komu­nikacyjnych i nie spotkają się z Państwa akceptacją, najpóźniej do 21 grudnia 2020 r. mają Państwo prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług telekomu­nikacyjnych.

Z uwagi na fakt, że powyższa zmiana wynika z nowelizacji przepisów prawa, skorzystanie z moż­li­wości wypowiedzenia umowy zgodnie z powyższym może wiązać się z koniecznością poniesienia określonych umową roszczeń odszkodowawczych w wysokości i na warunkach określonych w Umowie i/lub Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Atman.

Zmiana w dokumentach z dn. 21.01.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 stycznia 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

W związku z koniecznością dokonania modyfikacji Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz wzorca umownego a także wynikającego z art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) obowiązku poinformowania Abonentów o wprowadzanych zmianach, poniżej zamieszczamy pismo dotyczące zmian w obowiązujących w ATM S.A. dokumentach. Zmiany wchodzą w życie od dnia 21 stycznia 2017 r.