Oferta publiczna akcji

Oferta z 2007 roku

Ostatnia oferta publiczna akcji ATM S.A. miała miejsce w 2007 roku, kiedy wyemitowano 1 204 358 sztuk akcji serii H, o wartości nominalnej 7,60 zł każda.

Akcje serii H zostały wyemitowane na podstawie art. 431 par. 1 i 2 pkt 2 oraz art. 432 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych jako akcje zwykłe na okaziciela. Akcje serii H zostały wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ramach oferty publicznej przeprowadzanej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje serii H wyemitowano na podstawie par. 6A statutu Emitenta w trybie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały zarządu Emitenta z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 czerwca 2007 r.

Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równej 130,00 złotych.

Harmonogram oferty publicznej:

 • 02.07.2007 r. — publikacja prospektu emisyjnego w formie trzech dokumentów
 • do 10.07.2007 r. — ustalenie ceny emisyjnej/ostatecznej liczby akcji oferowanych
 • 16.07.2007 r. — dzień ustalenia prawa poboru
 • 17—20.07.2007 r. — notowanie praw poboru na GPW
 • 17—25.07.2007 r. — przyjmowanie zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje oferowane
 • 02.08.2007 r. — przyjmowanie zapisów na akcje, które nie zostały objęte w zapisach podstawowych i dodatkowych
 • 03.08.2007 r. — przydział akcji oferowanych

Akcje serii H nie zostały podzielone na transze. Zapisy w ramach wykonywania prawa poboru przyjmowane były w formie zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych. W ramach zapisów podstawowych nie dokonano redukcji. W ramach zapisów dodatkowych stopa alokacji wyniosła 17,09%, co oznacza redukcję zapisów dodatkowych o 82,91%.

W ramach subskrypcji złożono zapisy łącznie na 1 443 429 akcji, w tym:

 • w ramach zapisów podstawowych na 1 155 075 akcji,
 • w ramach zapisów dodatkowych na 288 354 akcje.

Zarząd ATM S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydziału 1 204 358 akcji serii H, w tym:

 • na podstawie zapisów podstawowych — 1 155 075 akcji,
 • na podstawie zapisów dodatkowych — 49 283 akcji.

Zapisów na przedmiotowe akcje dokonało 921 osób i instytucji, w tym:

 • w ramach zapisów podstawowych 921 osób i instytucji,
 • w ramach zapisów dodatkowych 64 osób i instytucji.

Zarząd ATM S.A dokonał przydziału akcji serii H 921 osobom i instytucjom, w tym:

 • w ramach zapisów podstawowych 921 osobom i instytucjom,
 • w ramach zapisów dodatkowych 64 osobom i instytucjom.

Spółka nie zawarła umów o submisję.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 156 566 540,00 złotych.

Prawa do akcji obejmujące powyższą emisję były notowane na GPW od 10 sierpnia do 16 października 2007 r.
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na GPW nastąpiło w dniu 17 października 2007 r.

Oferta z 2004 roku

W 2004 roku przeprowadzono pierwszą Publiczną Ofertę Akcji ATM.

Publiczna Oferta obejmująca Ofertę Menedżerską i Ofertę Otwartą rozpoczęła się 2 września, a zakończyła 15 września 2004 r.

W dniu 7 września 2004 r. Zarząd ATM dokonał przydziału akcji serii E subemitentowi usługowemu, natomiast w dniu 13 września 2004 r. Zarząd ATM oraz Wprowadzający dokonali ostatecznego przydziału akcji serii B, D i F.

Publiczna Oferta obejmowała:

 • 630 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (Oferta Sprzedaży)
 • 187 040 akcji zwykłych na okaziciela serii D (Oferta Sprzedaży)
 • 130 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E (Oferta Menedżerska)
 • 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F (Oferta Objęcia)

Wprowadzający: Polish PRE-IPO Fund, SICAV i Polish PRE-IPO L.P.

Akcje serii B, D, F w liczbie 1 117 040 zostały objęte po cenie 22 zł, natomiast akcje serii E zostały objęte przez subemitenta usługowego po cenie 7,60 zł.

Podstawa prawna emisji:

 • w odniesieniu do akcji w Ofercie Sprzedaży:
  • akcje serii B powstały 16.11.1998 w wyniku połączenia uprzednich akcji serii B, B1, B2 i B3 w nową, jednolitą serię B, na podstawie Uchwały nr 2 WZA z dnia 16.11.1998 r.
  • decyzja o emisji akcji uprzedniej serii B (przed połączeniem) została podjęta w formie uchwały WZA z dnia 17.10.1997 r.
  • decyzja o emisji akcji uprzednich serii B1 i B2 została podjęta w formie Uchwały nr 2 WZA z dnia 04.03.1998, zmienionej Uchwałą nr 2 WZA z dnia 01.04.1998 r.
  • decyzja o emisji akcji uprzedniej serii B3 została podjęta w formie Uchwały nr 1 WZA z dnia 11.09.1998 r.
  • decyzja o emisji akcji serii D została podjęta w formie Uchwały nr 4 WZA z dnia 11.07.2000 r.
 • w odniesieniu do akcji w Ofercie Menedżerskiej:
  • decyzja o emisji akcji serii E została podjęta w formie Uchwały nr 3/2004 NWZA z dnia 21.04.2004 r., zmienionej Uchwałą nr 13/2004 NWZA z dnia 21.06.2004 r. oraz Uchwałą nr 15/2004 NWZA z dnia 05.08.2004 r.
 • w odniesieniu do akcji w Ofercie Objęcia:
  • decyzja o emisji akcji serii F została podjęta w formie Uchwały nr 5/2004 NWZA z dnia 21.04.2004 r.
 • w odniesieniu do Akcji Nieoferowanych — serii C:
  • decyzja o emisji akcji serii C została podjęta w formie Uchwały nr 2 WZA z dnia 08.03.1999 r.

Stopy redukcji w poszczególnych transzach:

 • Transza Małych Inwestorów — 66,3%,
 • Transza Dużych Inwestorów:
  • Dla osób biorących udział w book-buildingu stopa redukcji wyniosła 0%.
  • Dla osób nie biorących udziału w book-buildingu stopa redukcji wyniosła 100%.

W ramach Transzy Małych Inwestorów złożono zapisy na 890 146 akcji, W ramach Transzy Dużych Inwestorów złożono zapisy na 835 042 akcje.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 1 247 040 akcji.

W Transzy Małych Inwestorów zapisy złożyło 547 osób, natomiast w Transzy Dużych Inwestorów zapisy złożyło 71 osób.

W Transzy Małych Inwestorów akcje przydzielono 547 osobom. W Transzy Dużych Inwestorów akcje przydzielono 68 osobom.

Akcje serii E w ramach Oferty Menedżerskiej w liczbie 130 000 akcji zostały objęte przez subemitenta usługowego tj. Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski S.A. Faktyczna cena emisyjna po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisyjnej wynosi 7,53 zł.

Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 25 562 880 zł.