Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawartej w części IV pkt 10 ppkt 2)

Raport bieżący EBI nr 1/2013 z 5.04.2013 r.

Na podstawie §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd ATM S.A. („Spółka”) informuje o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego zawartej w części IV pkt 10 ppkt 2) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiących załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r. Zasada ta dotyczy zapewnienia akcjonariuszom możliwości dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym podczas obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 
Spółka zapewnia transmisję Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym w Internecie, tym samym umożliwiając akcjonariuszom śledzenie obrad bez konieczności obecności w miejscu odbywania się Walnego Zgromadzenia. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia w obecnej treści nie przewidują aktywnego uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zdaniem Spółki wprowadzenie dwustronnej komunikacji bez prawa do głosowania przy aktualnym stanie prawnym może skutkować wystąpieniem dodatkowego ryzyka prawnego. Zasady udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu ATM S.A. zapewniają jej akcjonariuszom efektywną realizację ich praw i zabezpieczają ich interesy, w tym również akcjonariuszy mniejszościowych.

Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady ładu korporacyjnego w przyszłości.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu