Raporty

Na stronach Raporty bieżące i Raporty okresowe zamieszczamy wszystkie informacje przekazywane do KNF, GPW i PAP w trybie przewidzianym w art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zapraszamy także na stronę Aktualności, gdzie zamieszczamy aktualne informacje o wydarzeniach z życia Spółki.

Natomiast na stronie Informacje dodatkowe przekazujemy wszystkie inne informacje kierowane do Państwa, a dotyczące relacji pomiędzy Spółką a jej Akcjonariuszami, jak na przykład sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej czy raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego.