Wybór Biegłego Rewidenta

Raport bieżący 02/2004 z 01.09.2004

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 28 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 31.08.2004 roku wybrała firmę PricewatherhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą przy al. Armii Ludowej 14 w Warszawie do przeglądu sprawdozdania finansowego za I półrocze 2004 roku oraz badania sprawozdania finansowego za 2004 r.

PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego pod numerem 144. PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe ATM S.A. w latach 1999—2002.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu