Cena Emisyjna Akcji i wyniki budowania księgi Popytu

Raport bieżący 06/2004 z 03.09.2004

Zarząd ATM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, po uwzględnieniu rekomendacji Oferującego w dniu 3 września 2004 r., na podstawie wyników księgi popytu, ustaliła Cenę Emisyjną akcji serii F w Publicznej Ofercie Otwartej na 22,- (słownie: dwadzieścia dwa) złote.
Ponadto Wprowadzający: Polish PRE-IPO Fund, SICAV i Polish PRE-IPO L.P. ustalili Cenę Sprzedaży Akcji Sprzedawanych Serii B i D na 22,- (słownie: dwadzieścia dwa) złote.

W czasie przeprowadzonego wiążącego book-buildingu, który trwał w dniach 2 i 3 września 2004, inwestorzy złożyli deklaracje nabycia 9 315 060 akcji w Ofercie Otwartej. Deklaracje objęte Ceną Sprzedaży większą lub równą Cenie Emisyjnej wynoszącej 22 zł opiewały na 8 992 560 akcji.
Jednocześnie Zarząd ATM S.A. informuje, że może nastąpić przesunięcie między Transzą Dużych Inwestorów a Transzą Małych Inwestorów.

Ostateczna liczba przydziału oraz ustalenie transz nastąpi 8 września 2004 r.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu