Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 12/2004 z 15.09.2004

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 7 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja od Tadeusza Czichona Wiceprezesa ATM S.A. o nabyciu w dniu 10.09.2004 1520 akcji po cenie 22 złote za akcję w wyniku umowy cywilnoprawnej przed wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego, oraz o nabyciu w dniu 14.09.2004 2595 akcji po cenie 22 zł za akcje w pierwszej ofercie publicznej.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent