Nabycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący 38/2004 z 30.12.2004

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2004 r. Spółka została powiadomiona na podstawie art. 147 ust. 1 pkt 1 PPO, iż Generali Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku nabycia akcji Spółki stał się na dzień 28 grudnia 2004 r. posiadaczem akcji Spółki zapewniających ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i posiada aktualnie 161 781 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ATM S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 RO — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 

podpisy:
Dariusz Kiełkowski — Prokurent, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu