Przekroczenie progu 5% akcji

Raport bieżący 12/2005 z 11.04.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że do Spółki wpłynęła informacja o przekroczeniu progu 5% akcji ATM SA, posiadanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Na dzień sporządzenia zawiadomienia spółki, towarzystwa zarządzane przez ING TFI posiadały łącznie 175 322 sztuk akcji ATM co stanowiło 5.43% kapitału zakładowego spółki, dających prawo do wykonywania 175 322 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, będących 5,43% ogólnej liczby głosów.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Roman Szwed — Prezes