Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 34/2005 z 30.08.2005

Zarząd Spółki ATM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 29.08.2005 r. roku dokonała wyboru biegłego rewidenta.
Na podstawie art. 15 ust. 2 lit. g Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wybrała do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego ATM S.A. za I półrocze 2005 roku oraz badania sprawozdania finansowego za rok 2005 firmę BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, wpisanej na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ogłoszoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 523.
Umowa z biegłym rewidentem będzie zawarta na jeden rok.
Spółka ATM S.A. nie korzystała w przeszłości z usług wybranego podmiotu przy badaniu jednostkowych sprawozdań finansowych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu