Przekroczenie progu 5% akcji

Raport bieżący 42/2005 z 17.11.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o przekroczeniu przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne POLSAT S.A., 5% akcji ATM S.A. Na dzień sporządzenia zawiadomienia spółki, PTE POLSAT SA posiadało łącznie 262 850 sztuk akcji ATM co stanowiło 8,15% kapitału zakładowego spółki, dających prawo do wykonywania 262 850 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, będących 8,15% ogólnej liczby głosów. Przekroczenie progu 5% akcji ATM S.A. nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji w dniu 15 listopada 2005 r. od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Po tej transakcji ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiadało 40 692 akcje co stanowiło 1,26% kapitału zakładowego spółki.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent